\

Xổ số kiếm tiền rút về momo | Nhận 150K miễn phí

AUDITING AND TAX CONSULTING COMPANY LIMITED

Quality makes a difference

0236. 3 639 639

Lot A92 30 Thang 4 Street, Danang City

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

27/12/2017

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

1.293 view
Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

27/12/2017

Xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 22/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

1.260 view
Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

27/12/2017

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ngày 15/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về việc quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

1.267 view
 Chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp

27/12/2017

Chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh...

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh...

1.285 view
News News