\

VAS No. 15 - Construction contracts

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

VAS No.14 - Tunover and other incomes

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

VAS No.11 - Business combination

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

VAS No.7 - Accounting for Investments in Associates

Ngày phát hành: Thứ ba, 01/01/2019

Tin tức Tin tức