\

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2020

Ngày phát hành: Thứ sáu, 22/01/2021

Khi nào thì cần phải lập hoá đơn điều chỉnh? Cách viết hóa đơn...

Các trường hợp không cần phải lập hoá đơn điều chỉnh

Ngày phát hành: Thứ tư, 08/01/2020

Điều chỉnh thuế GTGT

Cho phép lập chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Ngày phát hành: Thứ tư, 08/01/2020

CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Ngày phát hành: Thứ tư, 01/01/2020

Tin tức Tin tức